Beni Hatırla
E-Devlet Girişi
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
05/03/2018GÜNDEM 1GENEL05 MART 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
09/02/201822GENELFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ3194 sayılı İmar Kanununun 23.madadesi hükmüne göre; Beyoğlu İlçe sınırları dahilinde inşaat başvurusu sırasında "Yol Teknik Alt Yapı ve Kazı" bedellerinin, 15.01.2018 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) 22.11.2017 tarih ve 2017/2-2 sayılı Kararına göre Hesaplanmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporuokunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
09/02/201821GENELFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesinin birinci fıkrasının, birinci bendi gereğince; İnşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan Gayrimenkullerin sahiplerinden, tahakkuk ettirilmemiş Yol Harcamalarına Katılım Payının Alınmaması ve Uygulamanın 2018 Yılı Sonuna Kadar Devam Ettirilmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
09/02/201820İÇ BORÇLANMAMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2018-002 Proje Numaralı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yolların Zemin İyileştirilmesi Yapım İşi ile ilgili Faaliyetlerin gecikmemesi, ilçe halkının mağduriyet yaşamaması ve düzenlenecek hakediş ödemelerinin zamanında yapılması için, 5393 sayılı Kanunun 68.maddesinin e bendi gereğince, sözkonusu İhale Bedeli Olan 18.005.035,90 TL. Kredinin İller Bankası A.Ş'den kullanılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe- ve Hukuk Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde işaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne Meclis Üye tamsayısının salt oyçokluğuyla karar verildi.
09/02/201819BAŞKANA YETKİ VERİLMESİEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi ile 75.maddesinin c bendi gereğince, İlçemizdeki Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu İhtiyacını karşılamak maksadıyla mevzuatın izin verdiği Dernek veya Vakıflarla Ortak Hizmet Projesi için Düzenlenecek Protokolün İmzalanması hususunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu Okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
09/02/201818KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11. Maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
09/02/201817PARSELASYON SINIR DEĞİŞİKLİĞİ.PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Hacıahmet Mahallesi, 1195 Ada, 29 Parseldeki Hamam ve Çevresine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
05/02/2018GÜNDEMGENEL05 ŞUBAT 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
05/01/2018KARAR ÖZ.2KARAR ÖZETİ.05 OCAK 2018 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMDE ALINAN KARARLARA AİT KARAR ÖZETLERİ.
05/01/2018GÜNDEM 2.MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI, ARALIK AYI TOPLANTISININ 08 ARALIK 2018 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNİN, 1.BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM.
12345
Ziyaretci Sayisi : 15